Elephant_BEES

ยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไป

เราทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสัตว์ในประเทศไทย ร่วมบริจาคเพื่อขับเคลื่อนงานของเรา

ร่วมบริจาค

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เป็นเครือข่ายขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสากล (World Animal Protection) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ และบริจาคให้กับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในประเทศไทยให้หมดไป

AMR-Banner

หยุดเชื้อดื้อยา พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม

ร่วมรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

"หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถขับเคลื่อนภารกิจเปลี่ยนวิถีโลกเพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไปได้อย่างถาวร"

Happy Elephant

เกี่ยวกับเรา

มารู้จักเรา

Elephant Bill Protest

งานของเรา

สนับสนุนงานของเรา

Volunteer_Somboon

อาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา

อัพเดตล่าสุดจากเรา